vyklízení bytů

Vyklízení bytů - Následně exekutor pověřen soudem na výkon exekuce vyrozumí oprávněného a povinného o zahájení výkonu exekuce vyklizením nemovitosti nebo její části. V vyrozumění o zahájení výkonu exekuce je uvedena lhůta 14 dní na vznesení námitek proti exekuci. Pokud zúčastněné strany námitky nebo pokud soud zamítne vzneseny námitky vydá exekuční příkaz - příkaz k provedení exekuce vyklizením nemovitosti nebo její části a určí lhůtu vyklizení. Příkaz se doručí do vlastních rukou opět oprávněnému, povinnému a tzv. vhodné osobě, nejčastěji zástupci obce. Ve smyslu § 181 odst. 4 po doručení exekučního příkazu exekutor:    učiní opatření, aby se z vyklizovaného objektu odstranili věci patřící povinnému a příslušníkům jeho rodiny, jakož i věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném objektu nebo na vyklizovaném objektu,
    učiní opatření, aby byl z vyklizovaného objektu vykázán povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

agama

Blog / Novinky